बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का बजेट तथा कार्यक्रमहरु

मधुवन नगरपालिकाको प्रथम नगरसभा समक्ष प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरु I